HUISVESTING ARBEIDSMIGRANTEN

Wat is Kompas?

Kompas is een samenwerkingsproject dat zich richt op het fatsoenlijk huisvesten van EU-arbeidsmigranten.

Uit inventariserend onderzoek is gebleken dat veel arbeidsmigranten verblijven in accommodaties die niet zijn aangemeld bij de gemeente. De huisvesting bleek niet altijd geschikt en de woonomstandigheden voldeden niet aan alle wet- en regelgeving. Het bleek urgent dat deze mensen op een goede, verantwoorde wijze werden gehuisvest, conform de daaraan te stellen eisen. Ook werd geconstateerd dat de EU-arbeidsmigrant vaak niet stond ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Uitbuiting, mensenhandel en mensensmokkel zijn belangrijke aandachtspunten.

Duidelijk werd de noodzaak om te bevorderen dat:

  • de EU-arbeidsmigrant weet wat zijn rechten zijn in Nederland;
  • dat deze niet uitgebuit wordt;
  • dat de werkomstandigheden voldoen aan wettelijke normen.

De doelstellingen zijn:

  1. het door middel van een integrale overheidsaanpak handhaven van wet- en regelgeving bij illegale huisvesting van arbeidsmigranten en de daarmee samenhangende misstanden op een gewenst en beheersbaar niveau brengen;
  2. verbeteren van het inzicht in (aard en kwaliteit van) de huisvesting van EU-arbeidsmigranten in de regio, de aantallen gehuisveste werknemers en de daarbij betrokken werkgevers en inleners;
  3. het aanpakken van diegenen (huisjesmelkers en werkgevers) die de huisvesting van de arbeidsmigranten commercieel exploiteren;
  4. door middel van informatie en voorlichting bevorderen dat de huisvesting op legale wijze gaat plaatsvinden.

Naast gemeenten nemen landelijke diensten deel: politie, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW), Belastingdienst, Uitvoeringsorganisatie Werknemersverzekeringen (UWV) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Het project wordt gecoördineerd door het Regionaal Centrum Fraudebestrijding (RCF) i.s.m. het RIEC en het Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid. Het project valt onder de vlag van het Landelijke Stuurgroep Interventieteams. Het handhavingsteam is interdisciplinair samengesteld.

Het project is opgebouwd uit drie fases: inventarisatiefase, operationele fase en nazorgfase. Kompas is in Noord-Holland Noord uitgevoerd in drie deelprojecten: West-Friesland, Noordkop en Noord-Kennemerland. Het West-Friese project is afgerond eind 2013, het project Noordkop eind 2014 en de looptijd van Noord-Kennemerland is voorzien tot medio 2015.

Na ongeveer een jaar is ook het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC), steunpunt Alkmaar, betrokken geraakt bij het project. RCF en RIEC zijn tijdens het project op alle aspecten van het project intensief samen opgetrokken. Zij organiseerden twee bestuurlijke conferenties.

Naast de handhavende activiteiteiten is in de projecten ruim aandacht besteed aan het realiseren van voldoende adequete huisvesting in de regio. Hiertoe hebben alle gemeenten een kadernota huisvesting arbeidsmigranten opgesteld. In het project wordt veel aandacht besteed aan het informeren van mogelijke slachtoffers van mensenhandel. Bij één van de gemeenten is bij wijze van pilot een informatieloket voor EU-arbeidsmigranten geopend.

 

Categoriëen