HELING EN DIGITALE OPKOPERS REGISTER (DOR)

Heling

Woninginbraken, overvallen, straatroven en winkeldiefstallen. Al deze vermogensdelicten gedijen doordat de daders gestolen goederen aan derden kunnen slijten. Een effectieve bestrijding van heling is dan ook van groot belang. Zonder helers geen stelers, of in ieder geval minder!
Gemeenten, politie, opkopers van tweedehands goederen en burgers kunnen ieder hun steentje bijdragen aan het voorkomen van heling. Ze kunnen gebruik maken van het Digitale Opkopers Register, dat sinds januari 2013 landelijk ingevoerd wordt, en van de website stopheling.nl.

Het Digitale Opkopers Register (DOR) is, zoals de naam al aangeeft, een digitale versie van het inkoopregister. Alle wettelijk verplichte elementen van de registratie- en legitimatieplicht zijn hierin opgenomen. Het DOR staat in verbinding met (politie)registers van gestolen goederen. Daardoor krijgt de politie een seintje als iets aangeboden wordt dat van diefstal afkomstig is en waarvan aangifte is gedaan.

Voordelen voor opkopers
Voor opkopers biedt de gratis aansluiting op het DOR voordelen. Zo vereenvoudigt het DOR de wettelijk verplichte registratie van opgekochte tweedehands goederen. Dankzij de verbinding van het DOR met de registers van gestolen goederen wordt de opkoper bovendien beter beschermd tegen heling. Gestolen goederen opkopen is immers strafbaar. Ten slotte helpt de opkoper met de aansluiting op het DOR diefstal beter te bestrijden door de afzetmarkt voor gestolen goederen te verstoren en de pakkans van dieven te vergroten.

Rol van de politie
De politie heeft bij de aanpak van heling vooral een repressieve taak. Zij zorgt voor een zo volledig mogelijke beschrijving van het gestolen goed in de aangifte, houdt de registers van de gestolen goederen actueel en treedt op bij melding vanuit het DOR of stopheling.nl dat er een gestolen goed aangeboden wordt. Daardoor kunnen meer dieven opgespoord en vervolgd worden.

Rol van de gemeenten
Ook gemeenten hebben een rol bij de aanpak van heling. Zij dienen er - zo nodig samen met de politie - op toe te zien dat er een actueel overzicht is van de opkopers in de gemeente en dat de opkopers voldoen aan hun wettelijke meldplicht. De gemeente kan ook een stimulerende en faciliterende rol vervullen bij het aansluiten van de opkopers op het DOR en het naleven van de registratie- en legitimatieplicht. Sinds 2013 ligt de handhaving van de registratie- en legitimatieplicht niet meer uitsluitend in handen van de politie, maar mogen hiervoor ook buitengewoon opsporingsambtenaren in domein II (Milieu, welzijn en infrastructuur) ingezet worden.

Categoriëen