IN CONTROL OF ALCOHOL& DRUGS

Ontstaansgeschiedenis

Tijdens een conferentie op 20 juni 2007 legden de West-Friese gemeenten de basis voor het project 'Westfrisland'.  De gemeenten in Noord-Kennemerland startten in maart 2008 met het project 'Mee(r) werken aan minder alcohol onder de jeugd', dat in 2009 een vervolg kreeg met het project 'Naar een nuchter Noord-Kennemerland', primair gericht op jongeren onder de 16 jaar. In november 2008 sloegen de gemeenten in de Kop van Noord-Holland en de GGD Hollands Noorden de handen ineen. Zij stelden een plan van aanpak 'Helder in de Kop' op.

Aanleiding waren de alarmerende cijfers die uitwezen dat kinderen steeds jonger, vaker en meer alcohol dronken. In West-Friesland ging deze zorg nog gepaard met het aantal suïcides onder jongeren bij wie een relatie met alcohol en drugs kon worden gelegd.

In de kadernotitie Jeugd, Gezondheid en Veiligheid in Noord-Holland Noord 2012-2015 van april 2012 is het uitgangspunt van alle gemeenten in Noord-Holland Noord als volgt:

Alle interventies die het overmatig gebruik van alcohol en drugs helpen voorkomen dragen bij aan het beschermen van de individuele gezondheid, het vergroten van sociale en maatschappelijke veiligheid en het terugdringen van nodeloze maatschappelijke schade en kosten.
 
Aanpak partydrugs
Op 5 november 2014 vond de bestuurlijke conferentie partydrugs plaats. Aanleiding voor de conferentie zijn de verontrustende berichten over risico’s van het gebruik van partydrugs.
Een breed samengestelde werkgroep ging in 2015 aan de slag met een nadere uitwerking om het partydrugsgebruik aan te pakken. De werkgroep werkte samen met organisatoren van festivals, scholen, horeca, maar ook werden jongeren en hun ouders hierbij betrokken.
Een nieuw programma In Control of Alcohol&Drugs 2016-2020 ligt in het eerste kwartaal van 2016 ter besluitvorming voor aan de colleges van B&W en aan de gemeenteraden van de gemeenten in Noord-Holland Noord. 

Categoriëen