REGIONAAL INFORMATIE- EN EXPERTISE CENTRUM (RIEC) NOORD-HOLLAND

Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit

Criminelen handelen vaak vanuit een organisatie. Zij werken samen, verdelen taken en maken gebruik van allerlei diensten en producten die hun activiteiten ondersteunen. Criminelen zijn doorgaans in een groot gebied actief. Elke overheidspartner afzonderlijk overziet slechts een deel. Het kan gebeuren dat de overheid bij gebrek aan informatie illegale praktijken faciliteert. Bijvoorbeeld door een vergunning te verlenen aan een bedrijf dat als dekmantel dient om crimineel geld wit te wassen.
Samenwerking tussen overheidsorganisaties, door informatie te delen, zorgt voor een completer beeld van de omvang, werkwijze en ‘leden’ van criminele organisaties en leidt daarmee tot een betere aanpak.

De Regionale Informatie en Expertise Centra (RIECs) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) versterken de bestuurlijke aanpak en ondersteunen de integrale aanpak. De RIECs en het LIEC ondersteunen het openbaar bestuur in heel Nederland door middel van:
• Het vergroten van de bestuurlijke bekendheid met de aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit;
• Het vergroten van kennis en kunde over het bestuurlijk aanpakken van criminaliteit;
• Het ondersteunen van gemeenten en provincies bij:

 • de inrichting en implementatie van beleid rondom de bestuurlijke aanpak;
 • de verbetering van de informatiepositie;
 • ondersteuning bij het versterken van de regionale samenwerking.

RIEC Noord-Holland

Doel
Het RIEC Noord-Holland heeft als hoofddoel het versterken van de informatiepostitie van het bestuur. Dit doel wordt o.a. bereikt door zelfstandig invulling te geven aan de bestuurlijke aanpak van (georganiseerde) criminaliteit, waarbij samenwerking met andere veiligheidspartners een belangrijke voorwaarde is. Tevens wordt dit doel bereikt door op decentraal niveau gezamenlijk invulling te geven aan een geïntegreerde aanpak van de georganiseerde misdaad. Namelijk door naast het strafrechtelijk laten vervolgen van individuele daders en het ontmantelen van criminele samenwerkingsverbanden, ook bestuursrechtelijke interventies en fiscale handhaving aan te grijpen om factoren of gelegenheidsstructuren van georganiseerde misdaad te identificeren en aan te pakken. Het doel is voorts te voorkomen dat criminelen of criminele organisaties bewust of onbewust worden gefaciliteerd door de overheid en kunnen investeren in de reguliere economie.

Convenant
De intenties zijn verwoord in een convenant, namelijk het Convenant ten behoeve van Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en Bevordering Integriteitsbeoordelingen. Alle partners op het gebied van de aanpak van de georganiseerde criminaliteit in Noord-Holland hebben het RIEC-convenant getekend, zodat er wettelijk een basis is voor de samenwerking en voor het uitwisselen van informatie. De volgende partners en gemeenten hebben het convenant getekend: Nationale Politie, Openbaar Ministerie (OM), de Belastingdienst, de Douane, Koninklijke Marechaussee, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), FIOD, Immigratie- en naturalisatiedienst (IND), Provincie Noord-Holland en de 38 gemeenten in de eenheid Noord Holland.

Thema's
Het RIEC NH besteedt aandacht aan de volgende thema's: 

 • mensenhandel en -smokkel;
 • georganiseerde hennepteelt;
 • fraude en misbruik binnen de vastgoedsector;
 • witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel-economische  criminaliteit;
 • handhavingsknelpunten;
 • toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (hierna Wet BIBOB).

De vastgestelde handhavingsknelpunten in Noord-Holland op basis van het RIEC convenant zijn hieronder opgenomen:

 • Vechtsportevenementen
 • 1% MC’s / OMG
 • GBA fraude en misstanden arbeidsmigranten
 • Prostitutie
 • Cannabisketen
 • Project STop Ongebruikelijk Bezit (STOB)
 • Bazaar Beverwijk
 • Automarkt Beverwijk
 • Den Ruygen Hoek Haarlemmermeer
 • Havens IJmuiden / havens Noordzeekanaalgebied

Aansturing
De strategische aansturing van het RIEC NH berust bij een regionale stuurgroep. Deze bestaat uit de regioburgemeester regio Noord-Holland, de burgemeesters van Alkmaar en Zaanstad, de Hoofdofficier van Justitie, de eenheidschef van politie Noord-Holland, de plaatsvervangend directeur MKB Belastingen en het hoofd RIEC Noord-Holland. In diverse overlegvormen, waaronder de stuurgroep en het informatie-overleg, worden de partners geïnformeerd. De structuur met de informatie-overleggen in Noord-Holland is de basis voor integrale sturing naast de bestaande wettelijk vastgelegde gremia, zoals de lokale driehoek.

Contact
Het RIEC Noord-Holland is verdeeld over drie kennisknooppunten en stemt qua organisatiestructuur overeen met de nieuwe politie-eenheid Noord-Holland. U kunt contact opnemen met het kennisknooppunt in uw eigen regio via info@riec-noord-holland.nl

Categoriëen