VEILIGHEIDSHUIS NOORD-HOLLAND NOORD

Wat is een Veiligheidshuis?
Het Veiligheidshuis is een overheidsinstelling die zich richt op het behandelen van veiligheidscasuïstiek, bezien vanuit de regierol van de gemeente op veiligheid. De Veiligheidshuizen zijn in de eerste plaats gericht op het bestrijden van overlast en criminaliteit. Conform de landelijke uitgangspunten bestaat het Veiligheidshuis uit een kernbezetting en een flexibele schil van partners. De term Veiligheidshuis is wellicht wat verwarrend: het gaat niet om een gebouw maar het betreft een kleine netwerkorganisatie die bestaat uit een aantal veiligheidsdeskundigen. Het Veiligheidshuis functioneert voor en door de verschillende veiligheidspartners en zorgt ervoor dat er regie wordt gevoerd op de aanpak van de casuistiek. De Veiligheidshuizen zijn georganiseerd langs de georgrafische grenzen van de Veiligheidsregio’s, dat zijn er 25 in Nederland.

Hoeveel veiligheidshuizen in NHN?
Tot 2104 waren er in NHN drie Veiligheidshuizen. Deze zijn per 1 januari 2014 omgevormd tot één veiligheidshuisorganisatie in de Veiligheidsregio met een gezamenlijke visie, besturing, inrichting en financiering. Organisatorisch is het Veiligheidshuis ondergebracht bij de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord, de aansturing vindt plaats door een regionale bestuurlijke commissie genaamd Jeugd en Sociale Veiligheid. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft het besluit tot het vormen van het VHH op 1 maart 2013 genomen. Het Veiligheidshuis Noord-Holland Noord is gevestigd in Alkmaar en heeft knooppunten in Den Helder en Hoorn.

Wie betaalt het?
Het Veiligheidshuis NHN wordt gefinancierd uit een taakstellend budget dat voor 50% bestaat uit een bijdrage van het Rijk (ministerie van Veiligheid en Justitie) en voor 50% uit cofinanciering door de gemeenten uit de Veiligheidsregio.

Wie nemen er deel?
Naast de gemeenten nemen organisaties deel als de politie, Openbaar Ministerie, bureau jeugzorg, de GGD, Slachtofferhulp, Reclassering Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming. Deze organisaties betalen niet mee maar leveren hun bijdrage in de vorm van menskracht.

Hoe werkt het?
Het veiligheidshuis behandelt complexe en multi problem casuïstiek die een multidisciplinaire aanpak behoeft. De personen en zaken die het Veiligheidshuis behandelt kunnen een verschillende achtergrond hebben: veelplegers, jeugdige criminelen, jeugdgroepen, mensen met een psychische stoornis die ernstige overlast plegen, terugkerende ex-gedetineerden of de zogenaamde Top X criminelen. De zaken doorlopen diverse processtappen: intake, screening, informatieverzameling, casusoverleg, monitoring en nazorg.

Categoriëen